Ny finansavtalelov

Den nye finansavtaleloven trer i kraft 1. januar 2023. På denne siden finner du mer informasjon om hva dette innebærer for deg som kunde hos oss.

Generell informasjon om ny finansavtalelov

Loven er gjeldende fra 01.01.23

Fra 1. januar 2023 erstatter den nye loven om finansavtalerÅpnes i nytt vindu(finansavtaleloven) gjeldende finansavtalelov fra 1999. Enkelte bestemmelser gjelder likevel ikke før fra 1. juli 2023.

Dine avtaler fortsetter å løpe

Den nye loven får anvendelse for både nye og eksisterende avtaler. Dette betyr ikke at eksisterende avtaler må inngås på nytt, men noen regler i den nye loven kan sette til side avtalte vilkår dersom disse ikke samsvarer med loven.

Loven har som mål å gi sterkere forbrukervern

For lovgiver (Stortinget) har det vært viktig å styrke forbrukervernet i den nye loven. De fleste endringene sammenlignet med i dag gjelder derfor forbrukerkunder og ikke næringskunder. Dette gjøres blant annet gjennom økte krav til den informasjon du som forbruker skal få og gi før avtaleinngåelse. Vi må også forsikre oss om at du har forstått den viktigste informasjonen. Mengden informasjon og spørsmål vil variere etter hvilket produkt det er snakk om og din kundehistorikk.

Hva den nye loven regulerer

Den nye loven gjelder i utgangspunktet alle finansielle tjenester. I denne sammenheng er leasing av bil til forbruker (privatleie) definert som bilutleietjeneste og faller dermed utenfor.

Loven dekker tjenester til både forbrukere og næringsdrivende. Reglene for forbrukeravtaler og næringsavtaler er ikke like. Vi kan ikke i avtalen gi en forbruker dårligere vilkår enn det som følger av loven. I avtaler med næringsdrivende kunder kan det avtales flere avvik fra det som følger av loven. Dette gjør at den nye loven innebærer færre endringer for næringsdrivende kunder enn forbrukere.

Loven har «digitalt førstevalg»

Finansavtaleloven gjennomfører «digitalt førstevalg» for nye avtaler. Det betyr at vi kan bruke elektronisk kommunikasjon når vi sender deg melding eller varsel om kundeforholdet ditt. Hvis du allerede har akseptert bruk av elektronisk kommunikasjon, fortsetter kommunikasjonen som før. Hvis din løpende avtale hos oss har analog kommunikasjon, vil du fortsette å motta papirvarslinger.

Forbrukere som ikke ønsker elektronisk kommunikasjon, kan reservere seg mot at meldinger og varsler sendes elektronisk. Hvis du ønsker å reservere deg mot elektronisk kommunikasjon fra oss, må du sende melding via vår nettside Nordeafinance.no eller ta kontakt med vår kundeservice.

Angrerett

Reglene om angrerett for finanstjenester for forbrukere er nå tatt inn i finansavtaleloven. Angrefristen for kredittavtaler og kausjon er 14 dager.

Bruk av angreretten vil være nærmere beskrevet i et eget skjema som du får når avtalen inngås.

Klagebehandling

Banker og andre finansforetak er pålagt å ha rutiner for behandling av klager og krav fra kundene. Disse rutinene finner du på nordeafinance.no.

Klager og krav fra kunder skal besvares skriftlig (brev eller digitalt). Innen 15 dager skal det gis et svar på klagen eller opplyses når kunden vil motta endelig svar.

Tvister som ikke løses ved klagebehandling kan forbrukerkunder bringe inn for Finansklagenemnda for uttalelse. Forutsetningen for nemndas behandling er at nemnda er kompetent i tvisten og kunden har saklig interesse i å få nemndas uttalelse. Det samme gjelder tvist mellom kausjonist som er forbruker og kredittyter.

Nærmere informasjon til deg som forbrukerkunde

Vi har forklaringsplikt ved kredittavtaler

Ved kredittavtaler har vi plikt til å gi deg som kunde en del forklaringer før en avtale inngås/signeres. Dette kommer i tillegg til annen informasjon som gis. Informasjonen omfatter:

  • den tilbudte kredittavtalens viktigste egenskaper
  • betydningen av eventuelle vilkår om tilleggstjenester
  • konsekvenser ved mislighold

For å forsikre oss om at de forklaringene som er gitt, er tilstrekkelig for at du kan vurdere om avtalen passer for ditt behov og din økonomi, kan vi stille deg kontrollspørsmål.

Forklaringene kan bli gitt i ulike format avhengig av hvordan og hvor avtalen inngås. Dette kan skje både muntlig og skriftlig, herunder digitalt.

Vi må gjøre en kredittvurdering av deg

Når du søker om kreditt må vi som kredittyter gjennomføre en grundig kredittvurdering av deg. Vi må i tillegg sørge for en verdivurdering av sikkerheten for kreditten som lånes til deg. Dette er ikke nytt i den nye loven.

Om du som kunde holder tilbake opplysninger før kredittavtalen inngås, vil vi ha et grunnlag for å si opp avtalen i ettertid.

Tar du opp kreditten sammen med en eller flere andre personer (samskyldnere) vil det gjøres en kredittvurdering av alle personene.

Informasjon om resultatet av kredittvurderingen

Du får informasjon om resultatet av kredittvurderingen av deg. At du anses som kredittverdig betyr ikke at vi automatisk vil innvilge søknad om kreditt. Om søknaden avslås eller innvilges er avhengig av flere vurderinger fra vår side.

Vi kan ha plikt til å avslå

Kredittyter er nå pålagt å avslå en kredittsøknad dersom det er sannsynlig at du ikke vil kunne oppfylle forpliktelsene etter avtalen. Det vil si å tilbakebetale kreditten i samsvar med det som vil ligge i en avtale. Hva som anses som «sannsynlig» er det opp til oss som kredittyter å vurdere ut fra den kredittvurdering som er gjort. Det er ikke nok at du kan stille sikkerhet som dekker lånet. Vi må finne det sannsynlig at du har evne til å kunne nedbetale lånet etter avtale.

Vi er ikke pliktig til å gi noen begrunnelse om hvorfor søknad om kreditt avslås.

Dersom vi ikke gjennomfører vår kredittvurderingsplikt eller avslagsplikt i samsvar med loven, vil ditt ansvar etter avtalen kunne reduseres.

Rente- og kostnadsendringer

Inngår du en låneavtale med flytende rente, vil vi sende deg et varsel ved renteendring. Det samme gjelder om det er avtalt at vi kan gjøre endringer i avtalte gebyrer eller andre kostnader. Gjøres det slike endringer, skal vi gi en begrunnelse for endringene. Du trenger ikke aktivt gjøre noe ved varsel fra oss om endring av avtalen. Om du ikke foretar deg noe, vil dette anses som et passivt samtykke til endringen som vi foreslår.

For endringer før 1. juli 2023, har banker og kredittforetak etter vedtatte overgangsregler rett til å gjennomføre ensidig endring av renter, gebyrer og andre kredittkostnader etter den gamle finansavtaleloven. Endringene må være begrunnet i de alminnelige kredittvilkårene og kan gjøres med seks ukers varsel.

For endringer av renter som varsles fra og med 1. juli 2023, vil forslag om endring av renter, gebyrer og andre kredittkostnader sendes med to måneders varsel etter den nye finansavtaleloven. Endringen må være saklig begrunnet slik beskrevet i lånevilkårene. Endringen aksepteres ved passivt samtykke (det vil si at du ikke trenger å gjøre noe om du aksepterer den foreslåtte endringen). Hvis du ikke ønsker å samtykke til endringen, må du innen den fristen som er oppgitt i varslet, ta kontakt med oss. Dersom du nekter å samtykke til en saklig endring, kan det medføre at vi sier opp avtalen med deg og krever lånet innfridd. Oppsigelsesfristen vil i så fall være to måneder fra oppsigelsesvarsel. Nærmere informasjon om dette vil følge av varslet om renteendring.

Nytt ved kausjonsavtaler

Vi har forklaring-, kredittvurderings- og avslagsplikt

Den samme forklaringsplikten, kredittvurderingsplikten og avslagsplikten som vi har overfor låntaker ved inngåelse av en kredittavtaler, gjelder også overfor kausjonist når en forbruker stiller kausjon i forbindelse med en kredittavtale.

Bruk av BankID

Plikter og rettigheter ved BankID

I ny finansavtalelov er det tatt inn regler om plikter og rettigheter ved avtaler og bruk av elektronisk signatur (som regel i form av BankID).

Du som kunde plikter å bruke din elektroniske signatur (BankID) i samsvar med vilkårene i BankID-avtalen. Du må ta alle rimelige forholdsregler for å beskytte kodebrikke, personlige innlogging og passord. Dette betyr at du ikke skal dele passord og kode for kodebrikken med noen under noen omstendigheter. Dersom du oppdager at din BankID er misbrukt til å inngå en avtale med oss må du varsle oss umiddelbart. Du må også kontakte den bank som har utstedt din BankID så fort som mulig. Dersom du ikke varsler misbruk, kan du få et større ansvar for tap.

Lovens anvendelse på avtaler med næringskunder

Ny finansavtalelov innebærer færre endringer for næringsdrivende kunder enn for forbrukerkunder. En oversikt over hvilke bestemmelser i loven som er gjort bindende i næringsforhold, fremgår i lovens § 1-9 annet ledd.

Kontakt oss

Trenger du hjelp?